• Akuttmottaket og observasjonsenheten (MOBA) ved Stavanger sykehus er et komplisert sykehusprosjekt, som ble fullført innen både budsjett og tidsplan.

 • - Utmerket prosjekteringsgrunnlag, god planlegging og sikker styring har preget prosjektet, sier avdelingsleder for akuttmottaket Marit Quam til vår prosjektleder Gunnar Stumo.

 • På MOBA tas akuttpasienter i mot på en kompetent og effektiv måte.

 • Akuttmottaket har triage- og traumerom, samt flere undersøkelses- og behandlingsrom.

 • Logistikk er svært viktig i et sykehusbygg. En viktig oppgave har vært å omsette funksjonsprogram til gode planløsninger og effektiv pasientflyt og personalflyt.

 • Et akuttmottak er preget av hektisk aktivtet. På MOBA har rundt 200 ansatte fått de beste forutsetninger for å utføre sin betydningsfulle jobb.

 • Helse Stavanger HF har investert i medisinsk utstyr for over 40 millioner kroner til akuttmottak og observasjonsenhet.

 • - Vi lærer noe i hvert prosjekt. Vi får også bekreftet at en god prosess gir et godt produkt, sier vår prosjektleder Gunnar Stumo. Her i fagdialog med Johan Ness fra Rogaland elektro as.

 • MOBA har kompliserte sykehusfunksjoner. Den største utfordringen var å bygge ut mens sykehuset var i full drift.

 • Det er lagt stor vekt på å ha gode, enkle og kostnadseffektive løsninger i prosjektet.

 • Bygget har H-form. Bærende konstruksjon er betongelementer med hulldekker som etasjeskillere. Det er hulkiler på alle gulv for enkelt renhold.

 • De neste byggetrinnene i det åtte år lange prosjektsamarbeidet omfatter ny intensivavdeling, isolater og intervensjonssenter for kirurigisk og kardiologisk intervensjon.

Akuttmottak og observasjonsenhet i Stavanger

Dette omfattende helsebygg-prosjektet for Helse Stavanger som varte i åtte år. Vi var prosjektleder i hele prosessen.

Ferdigstillelse: 2012
Kostnadsramme: 342,5 MNOK
Byggherre: Helse Stavanger HF

Kontakt oss

Raknes, Svein Petter

Avdelingsleder Helse og sykehusplanlegging, sektorleder Helse- og sykehusbygg, prosjektrådgiver, prosjektleder, helseøkonom, MS.c., M.M.

OEC Gruppen AS › Helse og sykehusplanlegging › Lysaker

Om Helse og sykehusplanlegging

Vi er blant Nordens ledende rådgivere og prosjektledere innen investeringsprosjekter i helse- og sykehussektoren samt at vi har omfattende erfaring innenfor utdanning og forskning.

Vi har bred helsefaglig bakgrunn som arkitekter, ingeniører, økonomer, sykepleiere og helsespesialister.

Vår erfaring og kompetanse omfatter virksomhets- og organisasjonsutvikling og ledelse av alle faser i byggeprosjekter.

Våre oppdrag favner fra første utredning og idéskisse, gjennom programmering og prosjektering til bygging, ferdigstillelse og bruk av bygget. Vi tenker fleksibilitet, teknologi og bæredyktighet i forhold til fremtidens sykehus, kommune- og universitetssektoren.

Vi leder store sykehusprosjekter, og vi har rammeavtaler og/eller oppdrag innenfor alle de fire helseregionene i Norge.

Markedsområdet Helse og sykehusplanlegging ledes av Svein Petter Raknes, telefon 950 69 998, svein.petter.raknes@oec.no.

Våre tjenester

 • Organisering, styring og ledelse i prosjekter
 • Utredning, funksjonsplanlegging, programmering
 • Utstyrsplanlegging, -programmering, anskaffelse, opplæring og ibruktagelse
 • Organisasjons- og virksomhetsplanlegging
 • Logistikk, arealutredninger og effektive varestrømmer
 • Mulighetsstudier, utredning og illustrering av logistikk og løsninger
 • Vurdering av lønnsomhet og driftsøkonomi ved investering i sykehus
 • Kalkyler og risikoanalyser for prosjektkostnader og -framdrift
 • Usikkerhetsstyring ved systematisk analyse og oppfølging av risikofaktorer
Part of RPS Group